ਮਾਯੂਸ ਸਵੇਰ

ਕਿਉਂ ਉੱਠਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਯੂਸ ਸਵੇਰ ਲਈ, ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਮੇਨੂੰ ਖਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਏ… ਕਿਉਂ ਚੀਸ ਜਿਹੀ ਉੱਠਦੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਏ। ਸ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਸੁਣਦਾ ਏ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ,... [Read More]

Small Things

In this post I am talking about the significance of small things in life, some lessons I’ve learned over time, and some random stuff. Everyday I go to bed with bigger than life dreams, promising myself tomorrow is the day when I’ll take a giant... [Read More]

Energy of the Cubicles

In my so far small software development carrier, I have found place of work to have great influence on my focus, mood and hence productivity. The cubicle in title refers to the place of work, rooms or cabins. In this post I discus how I find a new room... [Read More]

Ghost out of Shell

In this post are the thoughts running through my head nowadays. Dreams, hopes and fears. I am depicting myself to be the ghost getting out of my shell created by years of social isolation. I am going to Bangalore. Jobless and almost empty-handed. But full of... [Read More]